Policy för personuppgiftsbehandling

Denna policy tillämpas för all behandling (insamling, lagring, överföring m.m.) av personuppgifter som förekommer inom Arc Inventions AB. Arc Inventions AB behandlar personuppgifter endast i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning för att skydda den personliga integriteten.

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras genom exempelvis användarnamn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Behandling av personuppgifter

Arc Inventions AB är transparent med hur och varför personuppgifter samlas in och behandlas. Med behandling avses all befattning med personuppgifter såsom insamling, lagring och användning.

Arc Inventions AB behandlar för egen respektive kunders räkning följande personuppgifter:

 • Namn, personnummer, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter avseende privatkunder,
 • Namn och kontaktuppgifter till pågående affärskontakter,
 • Namn och kontaktuppgifter till tidigare affärskontakter,
 • Namn, personnummer, användarnamn, lön, eventuella disciplinåtgärder, kontonummer, certifieringar, i förekommande fall fackföreningstillhörighet (se nedan) och kontaktuppgifter till anställda,
 • Namn och kontaktuppgifter till anställdas anhöriga,
 • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till inhyrda konsulter,
 • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till tidigare anställda och
 • Namn, personnummer, bild, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter till arbetssökande.

Insamling av personuppgifter

Arc Inventions AB samlar i första hand in personuppgifter direkt från den registrerade enligt följande.

 • Genom formulär på Arc Inventions AB webbplats,
 • Vid e-post- och telefonkontakt,
 • Genom sociala medier,
 • Vid förberedelse och ingående av avtal och
 • Vid rekrytering och pågående anställningsförhållanden.

När Arc Inventions AB samlar in uppgifter från annan än den registrerade underrättas den registrerade om behandlingen så snart som möjligt och senast inom en månad från det att uppgifterna samlades in.

Ändamålen med behandlingen

Arc Inventions AB behandlar enbart uppgifter för det ändamål uppgiften har samlats in enligt nedan:

 • Ingå och upprätthålla avtalsrelationer

Arc Inventions AB behandlar personuppgifter i samband med förberedelse för avtal (potentiella kunder, leverantörer eller samarbetspartners) samt för administration och fullgörelse av ingångna avtal (nuvarande och tidigare kunder, leverantörer eller samarbetspartners).

Personuppgifter om kunder som är privatpersoner behandlas för att uppfylla Arc Inventions AB skyldigheter enligt avtalet med den registrerade.

Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontaktlista. Behandlingen sker på grundval av Arc Inventions AB legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. Arc Inventions AB bedömer som utgångspunkt att detta intresse överväger de registrerades intresse av skydd för sin personliga integritet. Personuppgifterna kommer att behandlas enbart för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till Arc Inventions AB

Behandling av personuppgifterna är nödvändiga för att Arc Inventions AB ska kunna lämna anbud och fullgöra åtaganden enligt avtal. Uppgifter om tidigare kunder gallras enligt Arc Inventions AB rutiner.